Privatumo politika

 1. KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

UAB „Ados ortodontijos kabinetas“, juridinio asmens kodas 304436208, buveinės adresas: Eglių g. 35-103, LT-03138 Vilnius (toliau – Klinika), vertina Jūsų pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Gerbiame Jūsų privatumą, todėl įsipareigojame Jūsų asmens duomenis tvarkyti teisėtai, laikytis visų Europos Sąjungos (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679) (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmenų, kurie naudojasi Klinikos teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis (pacientų), taip pat pacientų atstovų, kontaktinių asmenų, šios svetainės lankytojų, asmenų, kandidatų užimti laisvas darbo vietas Klinikoje, Klinikos darbuotojų ir kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą.

Privatumo politikoje yra pateikiama informacija apie tvarkomų asmens duomenų kiekį, tikslus, asmens duomenų šaltinius, gavėjus, duomenų tvarkymo tikslus ir kt.

Klinika gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais ar kitomis priemonėmis nei nurodyta šioje Privatumo politikoje. Tokiu atveju, mes Jums apie tai informuosime atskiru pranešimu.

Ši privatumo politika gali būti keičiama, atnaujinama, todėl skatiname ją periodiškai peržiūrėti, taip pat susipažinti su ja kaskart apsilankius šioje svetainėje.

 1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klinika, įgyvendindama Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną.

Visais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, maloniai, prašome kreiptis į Klinikos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@adadent.lt.

Su Klinika taip pat galite susisiekti siunčiant registruotą laišką adresu Eglių g. 35-103, LT-03138 Vilnius.

 1. ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenis Klinika gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs sudarote su mumis odontologinių ir / ar burnos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, atsiunčiate savo CV ar kitą informaciją dėl įdarbinimo Klinikoje, pateikiate mums užklausą ar prašymą, apsilankote Klinikos patalpose ir kt.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, teisėtų Jūsų atstovų). Taip pat informaciją apie Jus tam tikrais atvejais galime gauti iš mūsų partnerių, viešai prieinamų šaltinių (pvz. „LinkedIn), kai Jūs sutikote, kad ši informacija apie Jus būtų paviešinta.

Įsipareigojame rinkti ir tvarkyti tik tokią informaciją, kuri yra būtina nustatytiems tikslams pasiekti ir visais atvejais tai daryti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Žemiau šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais ir kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokiais teisiniais pagrindais grindžiame Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kam Jūsų asmens duomenis galime perduoti.

Odontologijos paslaugų teikimas

Siekdama Jums tinkamai suteikti odontologines ir / ar burnos sveiktos priežiūros paslaugas, Klinika tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:

 • Odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartyje nurodyti Jūsų asmens duomenys vardas, pavardė, parašas, asmens kodas, el. pašto adresas, tel. numeris, gyv. vietos adresas, suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, dantų ir burnos rentgeno nuotraukos, specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai, vartojami vaistai, kiti su sveikata susiję Asmens duomenys, kuriuos Kliniką tvarkyti įpareigoja teisės aktai

 

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir (ar) sutarties sudarymo ar vykdymo ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo pagrindais.

Jūsų asmens duomenys odontologijos paslaugų teikimo tikslu yra saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Klinika taip pat gali tvarkyti asmens, kuriam teikiamos odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugos, atstovo (kontaktinio asmens ir (ar) atstovo pagal įstatymą) asmens duomenis. Klinika gali tvarkyti šio asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris), ryšį su asmeniu, kuriam yra teikiamos odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugos.

Nurodyti duomenys yra tvarkomi Klinikos teisėto intereso tinkamai įvykdyti odontologijos ir / ar burnos priežiūros sutartį bei teisės aktų prievolių įvykdymo pagrindais bei yra saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Klinika, siekdama tinkamai įgyvendinti paciento teisę į informaciją ir pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, tvarko Klinikos darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, atvaizdą).

Klinikos sutarčių vykdymas

Siekdama sudaryti ar vykdyti sutartį, Klinika gali tvarkyti Asmenų, pasirašančių sutartis, Asmens duomenis; vardas, pavardė, darbovietė, užimamos pareigos, parašas, telefono numeris, el. paštas.

Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu.

Šiuo duomenų tvarkymo tikslu asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja atitinkama paslaugų teikimo sutartis su Klinika bei 10 metų nuo sutartinių santykių su Klinika pabaigos.

Klinikos veiklos viešinimas

Klinika, išorinio komunikavimo, teikiamų paslaugų reprezentacijos bei informacijos viešinimo Klinikos internetiniame puslapyje bei socialiniuose tinkluose tikslu gali tvarkyti ir paviešinti asmenų, kuriems teikiamos arba buvo suteiktos odontologinės ir / ar burnos priežiūros paslaugos, ir Klinikos darbuotojų asmens duomenis Klinikos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.

Visais atvejais, Klinika nurodytu tikslu skelbs Jūsų asmens duomenis tik gavusi išankstinį Jūsų sutikimą.

Klinika šiuo tikslu gali paviešinti tokius pacientų asmens duomenis: vardas, pavardė, specialių kategorijų duomenys (suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, gydymo vieta ir kt.), atvaizdas. Paviešintų asmens duomenų kiekis priklauso nuo Jūsų duoto sutikimo.

Klinikos veiklos, paslaugų viešinimo tikslu gali būti skelbiami šie Klinikos darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietė (įskaitant ir užimamas pareigas), išsilavinimas, atvaizdas.

Asmenų, kuriems buvo suteiktos odontologinės ir / ar burnos priežiūros paslaugos, duomenys gali būti viešinami 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo dienos. Klinikos darbuotojų asmens duomenys gali būti viešinami visą darbo sutarties su Klinika galiojimo laikotarpį.

Tiek asmuo, kuriam buvo suteiktos odontologinės ir / ar burnos priežiūros paslaugos, tiek ir Klinikos darbuotojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo. Teisę atšaukti sutikimą galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu info@adadent.lt.

Vaizdo stebėjimas asmenų, turto apsaugos, incidentų ištyrimo bei pažeidėjų identifikavimo tikslu

Klinika vykdo vaizdo stebėjimą, siekdama apsaugoti Jus, Jūsų turtą, Klinikos darbuotojus ir Klinikos brangų turtą. Vykdomas vaizdo stebėjimas yra grindžiamas Klinikos teisėtu interesu užtikrinti Klinikos patalpose apsilankančių ir dirbančių asmenų saugumą bei Klinikos ir asmenų turto apsaugą.

Jums lankantis Klinikoje, Jūs būsite filmuojami Klinikos registratūroje. Taip pat, yra filmuojamas įėjimas į Klinikos patalpas.

Sukurti vaizdo įrašai yra saugomi 14 kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašo sukūrimo.

Jūsų asmens vaizdo duomenys yra niekam neteikiami, išskyrus atvejus, kai šių duomenų pareikalauja pateikti valstybės ir / ar savivaldybės institucijos.

Telefoninių pokalbių įrašymas ginčams su pacientais išspręsti

Klinika siekia pasiekti aukštą teikiamų odontologinių ir / ar burnos priežiūros paslaugų, įskaitant ir pacientų ir kitų asmenų aptarnavimo, kokybės standartą. Šį tikslą įgyvendinant, yra įrašomi Klinikos ir pacientų bei kitų asmenų telefoniniai pokalbiai, kai pacientas ar kitas asmuo paskambina į Kliniką, arba Klinika paskambina pacientui, Klinikos bendru telefono numeriu +370 601 45546.

Visais atvejais, Klinika įrašo telefoninį pokalbį tik Jūsų sutikimo pagrindu. Prieš pradedant įrašyti Klinikos ir Jūsų telefoninį pokalbį, Jūs būsite perspėti dėl telefoninio pokalbio įrašymo ir Jūs turėsite pasirinkimo galimybę tęsti telefoninį pokalbį ar jį nutraukti. Tęsdami telefoninį pokalbį, Jūs sutinkate, kad Jūsų ir Klinikos telefoninis pokalbis būtų įrašomas.

Įrašyti telefoniniai pokalbiai yra saugomi 3 mėnesius nuo telefoninio pokalbio įrašymo dienos. Telefoninių pokalbių įrašai yra niekam neteikiami, išskyrus atvejus, kai šių duomenų pareikalauja pateikti valstybės ir / ar savivaldybės institucijos.

Asmenų besikreipiančių su užklausomis (prašymais, skundais) asmens duomenų tvarkymas

Klinika Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate telefonu, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją Klinikos viešai skelbiamais kontaktais.

Savo asmens duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto būdo susisiekti su mumis, gali skirtis tvarkomų asmens duomenų kiekis.

Surinkti Jūsų asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo Jūsų kreipimosi dienos. Atskirais atvejais, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau.

Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas

Klinika Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis Klinikai pateikiate siekdami prisijungti prie Klinikos komandos. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką (bei atitinkamai visą juose pateiktą informaciją) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu (įskaitant bet neapsiribojant susirašinėjimo su Jumis turinį). Nurodyti duomenys tvarkomi personalo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Prašome Jūsų nesiųsti jokios asmeninės informacijos, kuri nėra susijusi su Jūsų profesiniais gebėjimais, kvalifikacija, nėra būtina Jūsų tinkamumui užimti atitinkamas pareigas įvertinti. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų, tokių kaip asmens kodas, šeiminė padėtis, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

Jūsų gautus duomenis Klinika saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos, išskyrus atvejus, kai Jūs sutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi papildomus 1 (vienerius) metus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Pabrėžiame, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki atitinkamo sutikimo atšaukimo.

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir (ar) dalykines savybes.

 

Internetinės svetainės veikimo užtikrinimas

 

Klinika, tinkamo internetinės svetainės veikimo užtikrinimo tikslu, Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas internetinėje svetainėje paspaudus mygtuką „Sutinku“, gali tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis – unikalus, atsitiktinai sugeneruotas identifikatorius, apsilankymo laikas, tinklo bei vietos duomenys.

 

 1. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR DUOMENŲ GAVĖJAI

Klinika, vadovaudamasi BDAR nuostatomis, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Su jais sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis, atsižvelgiant į minėto reglamento reikalavimus.

Klinika gali pasitelkti duomenų tvarkytojus atlikti tam tikrus asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Šie paslaugų teikėjai atlieka asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik pagal Klinikos nurodymus. Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis, parenkamos atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip informacinės sistemos administratoriams, mūsų veiklą prižiūrinčioms valstybės institucijoms, privalomai teikiant duomenis valstybiniams registrams ir (ar) duomenų bazėms ir kt.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Klinikos veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Klinikos veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis ir kitiems tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į jokią trečiąją valstybę ir (ar) tarptautinę organizaciją.

 1. SLAPUKAI

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Slapukai yra skirti užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą. 

Slapukų pagalba, Klinika gali rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, lankytojų IP adresą ir kt.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie mūsų interneto svetainės.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

 

Statistikos slapukai

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

GDPR Cookie Consent Banner

Fiksuoja ar vartotojas sutiko su privatumo sąlygomis

Sukuriamas kai tik vartotojas paspaudžia jog sutinka su privatumo sąlygomis

 Galiojimo laikas 1 metai

 

Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas paspaudus mygtuką „Sutinku“ internetinėje svetainėje pasirodžius pranešimui su tekstu: „Informuojame, kad siekiant užtikrinti tinkamą Jūsų naršymo kokybę, internetinės svetainės tinkamo veikimo tikslu, šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite „Privatumo politikoje“.

Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.

Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios Įmonės internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

 

 1. SOCIALINIAI TINKLAI

Informaciją, kurią pateikiate Klinikos socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojamą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu Klinika turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurios privatumo politika yra pateikiama internetinėje svetainėje: www.facebook.com/policy.php.

Šiuo metu Klinika taip pat turi paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“, kurios privatumo politika yra pateikiama internetinėje svetainėje: https://privacycenter.instagram.com/policy.

Kadangi Klinika negali kontroliuoti trečiųjų šalių internetinių svetainių turinio, naudojamų slapukų, rekomenduojama perskaityti jų privatumo politikas ir tiesiogiai su jomis susisiekti iškilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

 

 1. DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, šifravimą,  programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą ir kt.

 1. JŪSŲ TEISĖS

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Klinika nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Klinika atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Duomenų subjektų teises Klinika įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Per nurodytą terminą Klinika pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį Klinika gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju Klinika per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:           

Teisę būti informuotam apie atliekamą duomenų tvarkymą

Klinika Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad Klinika leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Klinika Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. Klinika pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis

Jūs turite teisę Klinikos reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

Teisę apriboti duomenų tvarkymą:

Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Teisę prašyti ištrinti duomenis

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui (nesutikti)

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Klinikos teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai Klinika duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Tais atvejais, kai Klinika tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su Klinika pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o Klinika nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad Klinika Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 1. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Klinikos interneto svetainėje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas  [2023-10-23].